luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
     
LUCHTVAARTKENNIS digitaal 

Geschiedenis afdeling Luchtvaartkennis 

Publikaties 

Aanwijzingen voor auteurs (pdf bestand) 

Inhoud oude nummers 

Bestuursleden en redactie 

Links 

Webmaster 

Luchtvaartuigregisters Nederland (na mei 2014), Antillen, Aruba, Suriname en Nieuw Guinea

 
Introduction in English


NIEUWS:
- Luchtvaartkennis/ALA Enquête 2023 bestanden:
in MS Word
in RTF
De enquête kan, naast per email, per post worden verzonden naar het redactieadres, zoals dat in de colofoon van het blad staat.
- De jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis vond plaats op zaterdagmiddag 18 maart 2023 in het KNVvL kantoor in Woerden.
- Door Verenigde Vleugels wordt de serie "Uitgelicht" uitgegeven, over vliegtuigtypen welke in Nederland en België een rol hebben gespeeld. Zowel deel 1 (Fokker F.7-3m), deel 2 (Sud Aviation SE 210 Caravelle), deel 3 (Fokker F28 Fellowship), deel 4 (Lockheed Constellation) en deel 5 (Messerschmitt Me 262) zijn geschreven door de LUCHTVAARTKENNIS redactie. Meer informatie vindt U hier.
- Half september 2016 is de publicatie "PK-, het luchtvaartuig register van Nederlands-Indië tot en met 1942" (door Harm Hazewinkel) uitgekomen. Dit boekje (A4 format, 56 pagina's) geeft een gedetailleerd overzicht van alle vliegtuigen welke tot en met 1942 (de capitulatie van Nederlands-Indië) in het Nederlands-Indische luchtvaartuig register zijn ingeschreven. Leden ontvingen deze uitgave gratis. Uiteraard is dit boekje ook te koop. Meer informatie hier.
- Begin 2016 is de DVD "Luchtvaartkennis digitaal archief 1953-2009" uitgekomen, welke leden gratis krijgen toegezonden. De DVD bevat alle door ons uitgegeven nummers van "Mededelingen" en LUCHTVAARTKENNIS tot en met 2009. Meer informatie hier.
- Nummers van LUCHTVAARTKENNIS vanaf 2010, en ouder dan vijf jaar, worden digitaal beschikbaar gesteld via de website van de KNVvL.
- Begin maart 2015 is een tweede CD-ROM uitgekomen met opnamen uit de Luchtvaartkennis fotocollectie. Het betreft opnamen van Nederlandse militaire vliegtuigen. Meer informatie hier.
- Het Nederlands Luchtvaartuig Register per begin mei 2014 (en alle mutaties sindsdien) is online beschikbaar; inclusief aanvullingen uit niet officiële bronnen.
- Lijst met KLM Telegrafisten (afkomstig van de onlangs opgeheven Vereniging voor Oud KLM Telegrafisten, beschikbaar in pdf en excel spreadsheet vorm (zie LUCHTVAARTKENNIS 2013-4)
- Biografische bouwstenen: (aspirant) KLM vliegers uit de jaren 20 en 30.

Luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici. Verder geeft LUCHTVAARTKENNIS historische context bij actuele onderwerpen.

LUCHTVAARTKENNIS streeft niet naar het bereiken van een zo groot mogelijk publiek en wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.
Aanwijzingen voor auteurs (pdf bestand).

LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:
- besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
- mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister;
In deze rubriek wordt óók de informatie die niet blijvend op Internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek één van de
pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister: een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek.
- modelbouw;
- bespreking van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.


De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Arno Landewers (hoofdredacteur) en Loet Kuipers, als adviseur treedt Harm Hazewinkel op.

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiële bijdragen uiteraard welkom. Tevens is er ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers, tel. 030 8785187.In het meest recente nummer van LUCHTVAARTKENNIS (No.2 2023, 73ste jaargang):
 • Fokker en Indonesië 1950-1996, door Arno Landewers
  Begin jaren 60 wist Fokker een overeenkomst met Indonesië af te sluiten voor licentiebouw van de F27 Friendship. Dit leverde echter onmiddellijk problemen op wegens Britse bezwaren. En toen na een machtswisseling in Indonesië de verhouding met Groot-Brittannië verbeterde, kwam de financiering van het plan niet rond. Maar dat betekende niet het eind voor de banden tussen Fokker en Indonesië.
 • De kaping van de PH-BUE “Mississippi”, door Jan Hagens
  Chronologisch overzicht van de gebeurtenissen rond de kaping van de KLM Boeing 747-200 PH-BUE “Mississippi” tussen 25 en 29 november 1973.
 • Wedergeboorte van de slanke vleugel: revival van een oud concept, door Arno Landewers
  Een niet al te opvallende, maar onmiskenbare trend is het toenemen van de spanwijdte en vleugelslankheid bij verkeersvliegtuigen. Deze trend is vanaf de jaren 50 ingezet, aanvankelijk bij verkeersvliegtuigen met turboprops, later ook bij verkeersvliegtuigen met straalmotoren. In de jaren 50 trokken de vliegtuig ontwerpen van Hurel-Duboi, met zeer grote vleugelslankheid, de nodige aandacht. Juist deze ontwerpen staan nu weer in de belangstelling: extreem lange vleugels vormen één van de bouwstenen voor de verduurzaming van de luchtvaart. In 2028 moet een proefvliegtuig gaan vliegen dat sterk lijkt op één van de Hurel-Dubois ontwerpen.
 • Arend Onderwater, door Frits Gerdessen
  Arend Onderwater werd op 6 oktober 1895 geboren in Rotterdam. Hij behoorde tot de eerste groep onderofficieren, die op 1 augustus 1917 bij de Luchtvaartafdeling (LVA) van het Nederlandse leger in de vliegopleiding kwam. Korporaal Onderwater voldeed op 27 mei 1918 aan de proeven voor het FAI brevet, en kreeg dat op 15 juli uitgereikt. Daarna slaagde hij voor het militair brevet. In 1921 vertrok Onderwater naar Nederlands-Indië, waar hij carrière maakte in de technische dienst van de Luchtvaart Afdeling van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (LA-KNIL).

  Vaste rubrieken:
 • in model: de Koolhoven F.K. 49 fotokist, door Rob Hamann
 • Het web - luchtvaarthistorie op Internet door Frank van de Goor.
 • Boekbespreking (Peter Grimm- Verloren Luchtruim, de geallieerde luchtoperaties boven Nederland in mei 1940; met medewerking van Jaap Woortman; Geromy, 2021 en Lennart Andersson- Elegance and Versatility, Junkers Light Aircraft K16 to A50 Junior, European Airlines Rob Mulder, 2023).
 • Mutaties Nederlands Luchtvaartuig Register door Arno Landewers.


Inhoud oudere nummers

Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten EUR 10,00 (voor de recente nummers). Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (EUR 39 per jaar voor vier nummers) kunt u contact opnemen met de penningmeester.


De afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL
Het blad LUCHTVAARTKENNIS wordt gemaakt door de Afdeling Luchtvaartkennis van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). De afdeling verenigt geïnteresseerden in de luchtvaartgeschiedenis. De leden krijgen vier maal per jaar het blad LUCHTVAARTKENNIS toegezonden, en 6 maal per jaar het blad Verenigde Vleugels. Lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt een aantal voordelen:

- Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van de Netherlands Branch van Air Britain. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door middel van haar uitgaven (de bladen Air Britain News, Archive en Militaria, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid. Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
- Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde boeken, CD-ROM's en DVD's of aankoop tegen gereduceerde prijs van deze publicaties.
- Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Publicaties
De afdeling Luchtvaartkennis publiceert ook met enige regelmaat boeken over onderwerpen uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. De meest recente uitgaven zijn een overzicht voor het vooroorlogse Nederlands-Indische luchtvaartuig register, een boek over de Haagse vliegtuigbouwer Pander, bundeling van de rapporten rond het ongeval met de KLM DC-2 "Uiver", een boek over de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek Spijker, en "van A tot Z", een historisch overzicht van alle Nationaliteitskenmerken op vliegtuigen (de zogenaamde pre-fixen) in de burgerluchtvaart van 1919 tot heden.
Zie hier voor nadere details.

Oproep: negatieven en afdrukken
Een ander, lang lopend project is de digitalisering van de collectie negatieven van de afdeling Luchtvaartkennis. Hoewel er nog veel tijd moet worden gestoken in inventarisatie en correcties van de afbeeldingen willen wij benadrukken dat we blijvend geïnteresseerd zijn in uitbreiding van de collectie, die inmiddels uit ruim 6000 afbeeldingen bestaat. Met name negatieven en afdrukken met Nederlands gerelateerd vliegtuigen kunnen op een warme belangstelling rekenen. Als u overweegt uw collectie foto's of negatieven met afbeeldingen van vliegtuigen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen horen wij graag van u. Eind 2008 en begin 2015 zijn delen van de collectie op CD-ROM uitkomen en aan de leden toegestuurd. Nadere informatie over de uitgebrachte CD-ROM's is hier te vinden.
Voor inlichtingen: Arno LandewersJaarvergadering
Jaarlijks vindt de jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain branch Netherlands plaats. Hierbij zijn leden, lezers en belangstellenden welkom. Naast de jaarvergadering wordt een verloting van luchtvaartboeken georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuur, redactie en mede-leden/lezers te ontmoeten!