luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
     
LUCHTVAARTKENNIS digitaal 

Geschiedenis afdeling Luchtvaartkennis 

Publikaties 

Abonnementen en lidmaatschap 

Inhoud oude nummers 

Bestuursleden en redactie 

Links 

Webmaster 

Luchtvaartuigregisters Nederland (na mei 2014), Antillen, Aruba, Suriname en Nieuw Guinea

 
Introduction in English


NIEUWS:
- De jaarvergadering 2018 zal plaatsvinden op zaterdag 10 maart 2018. Locatie, tijdstip van aanvang en agenda zullen tijdig aan leden en abonnees worden toegezonden, en hier worden gepubliceerd.

Tijdens de jaarvergadering 2017 is Ton van Soest afgetreden als bestuursvoorzitter van de afdeling Luchtvaartkennis. Er is nog steeds een vacature voor een nieuwe voorzitter. Ook worden kandidaten gezocht als afgevaardigde namens de afdeling in de KNVvL ledenraad. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de secretaris.

- Door Verenigde Vleugels wordt de serie "Uitgelicht" uitgegeven, over vliegtuigtypen welke in Nederland en België een rol hebben gespeeld. Zowel deel 1 (Fokker F.7-3m), deel 2 (Sud Aviation SE 210 Caravelle) als het recent verschenen deel 3 (Fokker F28 Fellowship( zijn geschreven door de LUCHTVAARTKENNIS redactie. Meer informatie vindt U hier.
- Half september 2016 is de publicatie "PK-, het luchtvaartuig register van Nederlands-Indië tot en met 1942" (door Harm Hazewinkel) uitgekomen. Dit boekje (A4 format, 56 pagina's) geeft een gedetailleerd overzicht van alle vliegtuigen welke tot en met 1942 (de capitulatie van Nederlands-Indië) in het Nederlands-Indische luchtvaartuig register zijn ingeschreven. Leden ontvingen deze uitgave gratis. Uiteraard is dit boekje ook te koop. Meer informatie hier.
- Begin 2016 is de DVD "Luchtvaartkennis digitaal archief 1953-2009" uitgekomen, welke leden gratis krijgen toegezonden. De DVD bevat alle door ons uitgegeven nummers van "Mededelingen" en LUCHTVAARTKENNIS tot en met 2009. Meer informatie hier.
- Nummers van LUCHTVAARTKENNIS vanaf 2010, en ouder dan vijf jaar, worden digitaal beschikbaar gesteld via de website van de KNVvL.
- Begin maart 2015 is een tweede CD-ROM uitgekomen met opnamen uit de Luchtvaartkennis fotocollectie. Het betreft opnamen van Nederlandse militaire vliegtuigen. Meer informatie hier.
- Het Nederlands Luchtvaartuig Register per begin mei 2014 (en alle mutaties sindsdien) is online beschikbaar; inclusief aanvullingen uit niet officiële bronnen.
- Lijst met KLM Telegrafisten (afkomstig van de onlangs opgeheven Vereniging voor Oud KLM Telegrafisten, beschikbaar in pdf en excel spreadsheet vorm (zie LUCHTVAARTKENNIS 2013-4)
- Biografische bouwstenen: (aspirant) KLM vliegers uit de jaren 20 en 30.

Luchtvaart historisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS
LUCHTVAARTKENNIS is het oudste luchtvaart historisch tijdschrift in Nederland. In LUCHTVAARTKENNIS verschijnen artikelen over uiteenlopende luchtvaarthistorische onderwerpen. De onderwerpen richten zich met name op de luchtvaartgeschiedenis van Nederland en de (al dan niet voormalige) overzeese gebiedsdelen, maar ook worden regelmatig andere onderwerpen uit de luchtvaartgeschiedenis belicht.

In LUCHTVAARTKENNIS wordt vooral aandacht geschonken aan onderwerpen die elders niet zo vaak aan de orde komen, of die niet in de meer gangbare literatuur te vinden zijn. Veelal zijn deze artikelen gebaseerd op resultaten uit niet eerder gepubliceerd onderzoek. Op deze wijze wordt een schat aan informatie geboden die elders niet gemakkelijk te vinden is. Artikelen in LUCHTVAARTKENNIS vormen regelmatig de basis voor op een groot publiek gerichte publicaties over luchtvaart. Onder de auteurs zijn gerenommeerde luchtvaarthistorici.

LUCHTVAARTKENNIS streeft niet naar het bereiken van een zo groot mogelijk publiek en wordt niet uitgegeven met een winstoogmerk. Binnen de redactionele formule van LUCHTVAARTKENNIS is nadrukkelijk ruimte voor het plaatsen van door lezers ingezonden artikelen waaraan nauwelijks beperkingen worden gesteld - behalve dan dat LUCHTVAARTKENNIS publiceert over onderwerpen die elders al niet uitgebreid behandeld zijn of -voor nieuwe generaties- steeds opnieuw worden beschreven.

LUCHTVAARTKENNIS bevat enkele vaste rubrieken:
- besprekingen van recent verschenen boeken rond luchtvaarthistorie;
- mutaties in het Nederlands luchtvaartuigregister;
In deze rubriek wordt óók de informatie die niet blijvend op Internet te vinden is gepubliceerd. Tevens vormt deze rubriek één van de
pijlers onder de vastlegging van het Nederlands luchtvaartuigregister, welke een belangrijke bron voor luchtvaart historisch onderzoek is.
- besprekening van sites op Internet waar informatie over luchtvaarthistorie kan worden gevonden.


De redactie van LUCHTVAARTKENNIS bestaat uit Harm J. Hazewinkel (hoofdredacteur) en Arno Landewers.

Om de uitgave van LUCHTVAARTKENNIS rendabel te houden zijn financiële bijdragen uiteraard welkom. Tevens is er ruimte voor adverteerders in LUCHTVAARTKENNIS. Voor nadere inlichtingen: Loet Kuipers, tel. 030 8785187.In het meest recente nummer van LUCHTVAARTKENNIS (No.4 2017, 65ste jaargang):
 • Start in Duitsland- Anthony Fokker als zweefvlieger, door Wim Adriaansen
  In 1921 ging Antony Fokker op bezoek op de Wasserkuppe bij Gersfeld in het Duitse Rhöngebergte, waar enthousiast werd gepionierd met zweefvliegtuigen. In 1922 keert hij er terug, met twee zelf ontworpen zweefvliegtuigen: de FG-1 en FG-II. Hij vestigt er een wereldrecord voor tweezitters, en vliegt eind 1922 ook in Engeland.
 • Het “reuzenvliegtuig” en Nederland- de geschiedenis van de Junkers G 38, door Harm J. Hazewinkel
  Op zondag 31 augustus 1930 rond half 8 ’s avonds landde op de Rotterdamse luchthaven Waalhaven een bijzonder vliegtuig, het grootste vliegtuig ter wereld. Tweeduizend mensen stonden op het vliegveld de luchtreus op te wachten. Het was de eerste kennismaking van Nederland met de Junkers G 38, die later door de Deutsche Luft Hansa ook op lijndiensten naar Schiphol zou worden ingezet.
 • “Türme des Schweigens” – een Duitse avonturenfilm met steun van de KLM en een Nederlandse held, door Harm J. Hazewinkel
  In 1952 werd een Duitse speelfilm uitgebracht van regisseur (en ex-langeafstandsvlieger) Hans Bertrams. De KLM financierde een flink deel van de film, en stelde ook nog eens een Constellation beschikbaar. Maar waarom de KLM hier bij betrokken was, is vooralsnog onduidelijk.
 • Op zoek naar Het Vliegtuigenboekje, door Harm J. Hazewinkel
  Het “Vliegtuigenboekje” kwam uit in 1939 of 1940. De toen moderne vliegtuigtypen werden er in beschreven, waarbij opviel dat de auteur vliegtuigen van Duitse herkomst niet bepaald prominent aandacht gaf. Jaar van uitgave, uitgever en auteur zijn lange tijd onbekend gebleven, maar met enig speurwerk is in ieder geval een deel van die puzzel opgelost.
 • Oranje bol en rozet, door Frits Gerdessen
  In de loop van de jaren hebben Nederlandse militaire vliegtuigen vier kentekens gevoerd. Van 1914 tot 1921 de oranje bol, en daarna tot heden de rood-wit-blauwe rozet. Deze werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vervangen door de oranje driehoek en de rood-wit-blauwe vlag. De oranje bol en de rozet werden in 1914 en 1921 officieel voorgeschreven. Gebleken is echter dat deze kentekens bij de vliegdiensten in Nederland en Nederlands-Indië al eerder werden gevoerd. Ze waren blijkbaar het idee van de vliegers en werden later gelegaliseerd..
 • Fokker T.10 – de ontwerpen 168 en 169 en hun concurrenten, door Frits Gerdessen
  In het najaar van 1938 ontwikkelde Fokker voor de Marine Luchtvaart Dienst (MLD) twee watervliegtuigen, die waren bedoeld als opvolger van de T.8W. Als één van deze typen gebouwd zou worden, zou dit de T.10W worden. De MLD toonde echter ook belangstelling voor een Koolhoven ontwerp en de Amerikaanse Douglas TBD-1 Devestator.

  Verder een kort artikeltje over het ULV-project van Schreiner en de KLM uit 1985, en de traditionele eindejaars puzzel, deze keer over sportvliegtuigen.

  Vaste rubrieken:
 • Het web - luchtvaarthistorie op Internet door Frank van de Goor.
 • Mutaties Nederlands Luchtvaartuig Register door Arno Landewers.
 • Boekbespreking (Thom Rensing, “zorg dat je d’r bij kwam”- Het woordenboek der Koninklijke Marine van toen en nu (Lanasta, Emmen)).

  Inhoud oudere nummers

  Losse nummers van LUCHTVAARTKENNIS kosten EUR 8,50 (voor de recente nummers). Voor het bestellen van een exemplaar of abonnement (EUR 35 per jaar voor 4 nummers) kunt u contact opnemen met de penningmeester.


  De afdeling Luchtvaartkennis van de KNVvL
  Het blad LUCHTVAARTKENNIS wordt gemaakt door de Afdeling Luchtvaartkennis van de Koninklijk Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). De afdeling verenigt geïnteresseerden in de luchtvaartgeschiedenis. De leden krijgen vier maal per jaar het blad LUCHTVAARTKENNIS toegezonden, en 6 maal per jaar het blad Verenigde Vleugels. Lidmaatschap van de afdeling luchtvaartkennis biedt een aantal voordelen:

  - Leden van de Afdeling Luchtvaartkennis zijn automatisch kandidaat-lid van de Netherlands Branch van Air Britain. Air Britain is de Britse (uiteraard veel grotere) evenknie van Luchtvaartkennis, en geniet door middel van haar uitgaven (de bladen Air Britain News, Archive en Militaria, en grote aantallen boeken van hoogstaand niveau) wereldwijde bekendheid. Als lid van Luchtvaartkennis heeft u, via de bestuursleden, toegang tot het internationale netwerk van specialisten, en kunt u met ledenkorting de publicaties van Air Britain aanschaffen.
  - Het toezenden van door de afdeling gepubliceerde boeken, CD-ROM's en DVD's of aankoop tegen gereduceerde prijs van deze publicaties.
  - Stemrecht tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.
Publicaties
De afdeling Luchtvaartkennis publiceert ook met enige regelmaat boeken over onderwerpen uit de Nederlandse luchtvaarthistorie. De meest recente uitgaven zijn een overzicht voor het vooroorlogse Nederlands-Indische luchtvaartuig register, een boek over de Haagse vliegtuigbouwer Pander, bundeling van de rapporten rond het ongeval met de KLM DC-2 "Uiver", een boek over de eerste Nederlandse vliegtuigfabriek Spijker, en "van A tot Z", een historisch overzicht van alle Nationaliteitskenmerken op vliegtuigen (de zogenaamde pre-fixen) in de burgerluchtvaart van 1919 tot heden.
Zie hier voor nadere details.

Oproep: negatieven en afdrukken
Een ander, lang lopend project is de digitalisering van de collectie negatieven van de afdeling Luchtvaartkennis. Hoewel er nog veel tijd moet worden gestoken in inventarisatie en correcties van de afbeeldingen willen wij benadrukken dat we blijvend geïnteresseerd zijn in uitbreiding van de collectie, die inmiddels uit ruim 6000 afbeeldingen bestaat. Met name negatieven en afdrukken met Nederlands gerelateerd vliegtuigen kunnen op een warme belangstelling rekenen. Als u overweegt uw collectie foto's of negatieven met afbeeldingen van vliegtuigen geheel of gedeeltelijk van de hand te doen horen wij graag van u. Eind 2008 en begin 2015 zijn delen van de collectie op CD-ROM uitkomen en aan de leden toegestuurd. Nadere informatie over de uitgebrachte CD-ROM's is hier te vinden.
Voor inlichtingen: Arno LandewersJaarvergadering
Jaarlijks vindt de jaarvergadering van de afdeling Luchtvaartkennis/Air-Britain branch Netherlands plaats. Hierbij zijn leden, lezers en belangstellenden welkom. Naast de jaarvergadering wordt een verloting van luchtvaartboeken georganiseerd. Een uitgelezen mogelijkheid om bestuur, redactie en mede-leden/lezers te ontmoeten!